Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Nové nařízení vlády ze dne 30.března 2020

Nové nařízení vlády ze dne 30.března 2020Ročník 2020
SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
Částka 51 Rozeslána dne 30. března 2020 Cena Kč 53,–
O B S A H:
140. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
141. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
142. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

140
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. března 2020 č. 332
o přijetí krizového opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c), d) a § 6 odst. 1
písm. c) krizového zákona.


Vláda s účinností od 30. března 2020
I. zakazuje všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového zákona, kteří
se v rámci plnění svých pracovních úkolů podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury ve
smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění
nařízení vlády č. 315/2014 Sb., (dále jen „kritický zaměstnanec“), čerpání dovolené po dobu nouzového
stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa;
II. nařizuje všem kritickým zaměstnancům
1. zdržovat se v průběhu bezpečnostních přestávek a v době mimo pracovní dobu, včetně doby přestávek
v práci na jídlo a oddech, výhradně na místech určených jejich zaměstnavatelem s výjimkou
a) cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb,
b) cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných zdravotních služeb
danému zaměstnanci,
c) cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí,
přičemž kritický zaměstnanec je v případech podle bodu II/1a) až c) tohoto usnesení povinen každou
takovou cestu předem oznámit svému zaměstnavateli, a není-li takové předchozí oznámení možné, je
povinen svého zaměstnavatele o dané cestě vyrozumět ihned, jakmile to bude možné,
2. v případě, že zjistí, že byli v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19,
bez přiměřených osobních ochranných prostředků (dále jen „rizikový kontakt“), aby o tom bezodkladně
informovali svého zaměstnavatele;
III. nařizuje všem subjektům kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového zákona, které provozují
prvek kritické infrastruktury (dále jen „dotčený zaměstnavatel“),
1. zajistit všem kritickým zaměstnancům, kterým v době mimo pracovní dobu nařídí podle bodu II. tohoto
usnesení zdržovat se na jiném místě než v jejich bydlišti, zdarma důstojné ubytování a další nezbytné
životní podmínky, včetně zajištění
a) základních životních potřeb těchto zaměstnanců,
b) přiměřeného kontaktu těchto zaměstnanců s rodinou a osobami blízkými,
c) na základě žádosti zaměstnance péče o osoby danému zaměstnanci blízké nebo o zvířata chovaná
daným zaměstnancem, kterou by za normálních okolností tento zaměstnanec poskytoval osobně
Strana 1162 Sbírka zákonů č. 140 / 2020 Částka 51
a kterou tento zaměstnanec v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu II. nemůže řádně vykonávat,
d) na základě žádosti zaměstnance správy majetku daného zaměstnance, kterou tento zaměstnanec
v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu II. nemůže řádně vykonávat,
2. zajistit podmínky pro kritické zaměstnance, kteří měli rizikový kontakt, tak, aby tito kritičtí zaměstnanci
mohli dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření,
3. v souvislosti s rizikovým kontaktem kritického zaměstnance dodržovat tato pravidla:
a) v případě, že dotčený zaměstnavatel zjistí, že jeho kritický zaměstnanec měl rizikový kontakt, tak
rozhodne, zda je výkon práce daným kritickým zaměstnancem nezbytný pro zajištění funkce příslušného
prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje,
b) pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem není nezbytný pro zajištění funkce příslušného
prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak dotčený zaměstnavatel
informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí kritickému zaměstnanci
karanténu,
c) pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem je nezbytný pro zajištění funkce příslušného
prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak dotčený zaměstnavatel
a kritický zaměstnanec postupují podle bodu IV. tohoto usnesení; dotčený zaměstnavatel oznámí tuto
skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,
d) pokud v průběhu 14 dnů od rizikového kontaktu budou u kritického zaměstnance zjištěny jakékoli
známé klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo některý z provedených testů podle bodu IV.
tohoto usnesení bude mít pozitivní výsledek, pak dotčený zaměstnavatel informuje místně příslušný
orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí danému kritickému zaměstnanci karanténu nebo izolaci;
IV. nařizuje všem kritickým zaměstnancům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž
výkon práce je dle rozhodnutí zaměstnavatele nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku kritické
infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, dodržovat tato pravidla:
1. kritický zaměstnanec pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu 14 dnů,
2. kritický zaměstnanec používá jeden respirátor maximálně po dobu 8 hodin,
3. kritický zaměstnanec využívá na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby,
4. kritický zaměstnanec pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky,
5. kritický zaměstnanec omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru,
6. kritický zaměstnanec si na začátku každé směny bezprostředně před zahájením výkonu práce změří
tělesnou teplotu a sdělí výsledek měření teploty a svůj aktuální zdravotní stav a případné zdravotní potíže
nadřízenému vedoucímu zaměstnanci,
7. kritický zaměstnanec podstoupí za 5 dnů od rizikového kontaktu výtěr z nosohltanu s RT-PCR vyšetřením
na SARS-CoV-2 a současně rapid test z kapilární krve na přítomnost IgM a IgG protilátek,
8. v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/7 tohoto usnesení kritický zaměstnanec
pokračuje ve výkonu práce a za 14 dnů od rizikového kontaktu podstoupí druhý výtěr z nosohltanu
s RT-PCR vyšetřením na SARS-CoV-2 a současně druhý rapid test z kapilární krve na přítomnost
IgM a IgG protilátek,
9. v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/8 tohoto usnesení kritický zaměstnanec
nadále vykonává práci v normálním režimu práce;
Částka 51 Sbírka zákonů č. 140 / 2020 Strana 1163
V. nařizuje orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb, aby u kritických
zaměstnanců bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž výkon práce je dle rozhodnutí
zaměstnavatele nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený
zaměstnavatel provozuje, nenařizovaly karanténu, pokud daný zaměstnanec a dotčený zaměstnavatel
dodržují postupy podle bodu IV. tohoto usnesení a žádné z vyšetření provedených podle bodu IV.
tohoto usnesení není pozitivní;
VI. stanoví, že výjimka ze zákazu prodeje ubytovacích služeb podle čl. I odst. 7 mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 26. března 2020, č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/
/KAN, se vztahuje též na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb při zajištění ubytování pro kritické
zaměstnance podle bodu III. tohoto usnesení.141
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. března 2020 č. 333
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. d) krizového
zákona.

Vláda
I. nařizuje s účinností od 30. března 2020 od 18:00 hodin nasazení vojáků v činné službě v počtu 300 osob
a související potřebné techniky k provádění krizových opatření, a to za účelem poskytnutí podpory
a součinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů k likvidaci epidemie nového koronaviru
SARS-CoV-2;
II. ukládá
1. ministru zdravotnictví zorganizovat spolupráci orgánů ochrany veřejného zdraví s vojáky podle bodu I.
tohoto usnesení,
2. ministru obrany zajistit nasazení vojáků v činné službě s technikou podle bodu I. tohoto usnesení.
Provedou:
ministři zdravotnictví,
obrany


142
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. března 2020 č. 334
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020
I. nařizuje
1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:
a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České
republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo území České republiky
před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace),
b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes
Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského
úřadu (průjezd a repatriace),
c) pro občany Evropské unie, kteří jsou manželi občanů České republiky,
d) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
e) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou
spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní, a zároveň od posledního
vstupu na území České republiky uplynulo alespoň 14 dnů,
f) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému,
kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou,
Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
g) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou
republikou nebo Slovenskou republikou,
h) pro pracovníky mezinárodní dopravy,
i) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
j) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice,
k) v naléhavých mimořádných situacích,
přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky
a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice,
2. zákaz vycestování z území České republiky, to neplatí:
a) pro cizince, kteří chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování,
b) pro občany České republiky, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a chtějí opustit
Českou republiku za účelem jednorázového vycestování do této země,
Strana 1166 Sbírka zákonů č. 142 / 2020 Částka 51
c) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou
spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní,
d) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému,
kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou,
Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
e) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou
republikou nebo Slovenskou republikou,
f) pro pracovníky mezinárodní dopravy,
g) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
h) pro diplomaty a jiné zaměstnance státu při plnění naléhavých úkolů,
i) v naléhavých mimořádných situacích,
přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky
a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice,
3. všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu do České republiky
oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,
nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost; to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny
v bodě 1 písm. b), e), f), g) a v bodě 2 písm. d) a e). Pro osoby, které přicestovaly na základě výjimky
podle bodu 1 písm. h) až k), platí povinnost podle věty první, pokud doba jejich předpokládaného
pobytu na území České republiky bude delší než 21 kalendářních dní. Pro osoby, které vycestovaly
z území České republiky na základě výjimky podle bodu 2 písm. f) až i), platí povinnost podle věty
první, pokud doba jejich vycestování trvala déle než 21 kalendářních dní,
4. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství
pro děti a dorost, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu 3, rozhodli
o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů,
5. všem osobám, pro které neplatí povinnost uvedená v bodu 3 větě první:
a) v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to
telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb
v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli
poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,
b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud
budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým
pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění
COVID-19,
c) v případě vycestovávání maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem na cizím území;
II. zakazuje
všem osobám, které vstoupí na území České republiky a pro které neplatí povinnost uvedená v bodu
I/3 větě první, volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění
péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
Částka 51 Sbírka zákonů č. 142 / 2020 Strana 1167
e) cest zpět do místa svého bydliště,
f) pohřbů;
III. ukládá
1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným
způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice dle bodu I/1 tohoto
usnesení,
b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným
způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice podle bodu I/2
tohoto usnesení;
IV. zrušuje
1. body I/1 a I/5 usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod
č. 71/2020 Sb.,
2. usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 203, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 76/2020
Sb.,
3. body II. až IV. usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 247, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného
pod č. 106/2020 Sb.,
4. usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 281, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 128/2020 Sb.,
5. usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 209 o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 81/2020 Sb.
Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 1168 Sbírka zákonů č. 142 / 2020 Částka 51
Částka 51 Sbírka zákonů 2020 Strana 1169
Strana 1170 Sbírka zákonů 2020 Částka 51
Částka 51 Sbírka zákonů 2020 Strana 1171
Strana 1172 Sbírka zákonů 2020 Částka 51
Částka 51 Sbírka zákonů 2020 Strana 1173
Strana 1174 Sbírka zákonů 2020 Částka 51
Částka 51 Sbírka zákonů 2020 Strana 1175

Nařízení vlády ze dne 30.3.2020.pdf