Air View

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Nové nařízení vlády ze dne 6. dubna 2020

Nové nařízení vlády ze dne 6. dubna 2020150
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. dubna 2020 č. 387
o přijetí krizového opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.


Vláda za předpokladu prodloužení trvání nouzového stavu
I. nařizuje s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:
a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České
republiky, rodinné příslušníky – manžele a nezletilé děti – občanů Evropské unie a občanů České
republiky, kteří jsou oprávněni vstoupit na území České republiky,
b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou
republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd
a repatriace),
c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
d) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce v České republice pravidelně oprávněně
překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu,
e) pro pracovníky mezinárodní dopravy,
f) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
g) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,
h) v naléhavých mimořádných situacích,
přičemž Ministerstvo vnitra svým sdělením zveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra
nebo jiným vhodným způsobem upraví podrobnosti překračování státní hranice;
2. všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu na území České republiky
oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické
stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,
3. že povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2 neplatí pro
a) osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. b) a h). Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na
území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich pobytu na území České republiky bude delší
než 24 hodin,
b) osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. c), d), e), f) a g). Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup
na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich pobytu na území České republiky bude
delší než 14 dní,
c) občany České republiky, kteří za účelem výkonu práce v sousedním státě pravidelně překračují státní
Strana 1338 Sbírka zákonů č. 150 / 2020 Částka 56
hranici. Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud
doba jejich vycestování byla delší než 14 dní,
d) občany České republiky, kteří vycestovali v naléhavé mimořádné situaci. Pro tyto osoby platí povinnost
oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich vycestování byla delší než
24 hodin,
e) občany České republiky, kteří vycestovali jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci kritické
infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací. Pro tyto osoby platí povinnost
oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich vycestování byla delší než
14 dní,
4. krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu 2
nebo 3, rozhodly o karanténě podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.
v délce 14 dnů; orgán ochrany veřejného zdraví může v individuálních případech osob spadajících pod
kategorii zájem České republiky, servis kritické infrastruktury, diplomati a úředníci mezinárodních organizací,
nebo naléhavá mimořádná situace rozhodnout o jiných karanténních opatřeních v souladu se
zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření,
5. že vycestování z území České republiky je možné pouze v nezbytných případech pod podmínkou, že
účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví a podle bodu III., a že k dosažení účelu vycestování nepostačuje cesta
v rámci území České republiky,
6. všem osobám, které po 14. dubnu 2020 vstoupily na území České republiky,
a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel,
dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto
skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele,
pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,
b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud
budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým
pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění
COVID-19,
c) v případě vycestovávání maximálně omezit přímý osobní kontakt na cizím území,
7. že účel vycestování u přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce v sousedním státě pravidelně
překračují státní hranici, pokud doba jejich vycestování byla kratší než 14 dní, a u pracovníků
servisu kritické infrastruktury, kteří za účelem tohoto servisu překročí státní hranici, pokud doba jejich
vycestování byla kratší než 14 dní, je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a podle bodu III. pouze po předložení nóty zastupitelského
úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby a základní složky integrovaného záchranného
systému, nebo subjekt kritické infrastruktury a že v místě výkonu práce byla přijata opatření
k zabránění šíření koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích
cest,
8. všem subjektům, které přijímají cizince podle výjimky uvedené v bodě I./1./ f), zajistit, aby pracovníci,
kteří vstupují za účelem servisu na území České republiky, dodržovali pravidla pro kritické zaměstnance
podle usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného
pod č. 140/2020 Sb.,


II. nařizuje s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu občanům
České republiky, jejich rodinným příslušníkům a cizincům uvedeným v bodě I./1./a), kteří se repatriují
na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu České
Částka 56 Sbírka zákonů č. 150 / 2020 Strana 1339
republiky příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí, a po překročení hranic České republiky k cestě do
místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu;


III. zakazuje s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem
osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa podle bodu I./4.,
volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou
a) cest do zaměstnání a výkon zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a tento
výkon,
b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
e) cest zpět do místa svého bydliště,
f) pohřbů;


IV. prodlužuje platnost usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 334, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného
pod č. 142/2020 Sb., do 13. dubna 2020 23:59;


V. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra upravit sdělením uveřejněným na internetových
stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem podrobnosti překračování státní hranice
dle bodu I./1. tohoto usnesení;


VI. zrušuje se s účinností ode dne 14. dubna 2020
bod I. usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 267, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 112/
/2020 Sb.
Provede:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

151
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. dubna 2020 č. 388
o přijetí krizového opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.


Vláda s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
I. ukládá členům zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatním osobám včetně veřejnosti z důvodu
omezení svobody pohybu na území České republiky, aby při osobní účasti na jednání zastupitelstev
územních samosprávných celků dodržovali mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné
prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének;


II. ukládá územním samosprávným celkům, aby
1. vhodným způsobem zabezpečily dodržení povinnosti podle bodu I., spočívající v dodržování odstupů
účastníků jednání zastupitelstev územních samosprávných celků nejméně 2 metry,
2. vhodným způsobem zabezpečily, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná práva
spojená s účastí na jednání zastupitelstva;


III. doporučuje územním samosprávným celkům, aby zajistily, pokud je to možné,
1. účast členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání
zastupitelstva územního samosprávného celku prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast
v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, např. formou videokonference nebo telekonference, pokud
umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva,
2. v případě osobní účasti členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně
veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku oddělení členů zastupitelstev územních
samosprávných celků od veřejnosti vhodnými prostředky např. jejich účastí v oddělené místnosti
nebo konání zasedání v otevřeném prostoru;


IV. doporučuje územním samosprávným celkům, aby opatření podle bodů II. a III. přiměřeně aplikovaly
i při jednáních svých ostatních kolektivních orgánů;


V. zrušuje usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 274, vyhlášené pod č. 122/2020 Sb.


Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři,
starostové
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

152
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. dubna 2020 č. 393
o přijetí krizového opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. f) krizového
zákona.


Vláda
I. nařizuje přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví těmto právnickým osobám:
1. Moldex/Metric v.o.s., IČ: 25291921, se sídlem Janderova 525, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí,
2. PARDAM, s. r. o., IČ: 25268694, se sídlem Žižkova 2759, 413 01 Roudnice nad Labem,
3. REFIL, spol. s r. o., IČ: 48364215, se sídlem Přemilovická 135, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary,
pokud jde o zásobování osobními ochrannými prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/425, třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009;


II. nařizuje přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví Nanologix corporation s. r. o., IČ: 25494546,
se sídlem č. p. 140, 436 01 Český Jiřetín, pokud jde o zásobování osobními ochrannými prostředky dle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou
normou EN 1827+A1:2009;


III. ukládá ministru zdravotnictví zajistit po projednání s právnickými osobami uvedenými v bodu I. a II.
tohoto usnesení stanovení množství výrobků, které mají dodat, a termín a způsob jejich dodání.


Provede:
ministr zdravotnictví
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

153
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. dubna 2020 č. 394
k informování o změně krizového opatření


Ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv,
ve znění pozdějších předpisů, a ve spojení s § 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vláda o přijetí tohoto usnesení.


Vláda
I. informuje, že dne 30. března 2020 rozhodla usnesením č. 347 o zrušení bodu I. usnesení vlády ze dne
18. března 2020 č. 247, vyhlášeného pod č. 106/2020 Sb., a to s účinností od 31. března 2020;


II. rozhoduje o vyhlášení tohoto usnesení ve Sbírce zákonů.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.