Air View

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Opatření vlády o kontrolách na hranicích obcím a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu

Opatření vlády o kontrolách na hranicích obcím a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavuRočník 2020
SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
Částka 35 Rozeslána dne 15. března 2020
O B S A H:
84. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
85. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
86. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
87. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
88. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
89. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
90. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

 

84 USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 214
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020
1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit
čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky
č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších
předpisů,
3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření
osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle
§ 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje
na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení
tohoto opatření platné,
4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím
právním předpisem;
II. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I. usnesení
vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se dále nevztahuje na:
1. opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
2. odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
3. prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
4. provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
5. prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
6. pokladní prodej jízdenek,
Strana 858 Sbírka zákonů č. 84 / 2020 Částka 35
7. lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného
zdravotního pojištění,
8. provozování pohřební služby,
9. květinářství,
10. provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství,
testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
11. výdej a prodej zdravotnických prostředků,
pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny;
III. nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
1. je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
2. prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;
IV. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I. usnesení
vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se nevztahuje na činnosti, které
nejsou živností podle živnostenského zákona;
V. zakazuje
1. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 prodej ubytovacích služeb,
s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a školských
ubytovacích zařízeních,
2. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz autoškol,
3. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz taxislužby, s výjimkou
taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
4. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 v provozovnách samoobslužných
prádelen a čistíren,
5. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost veřejnosti v prodejnách
stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
6. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost veřejnosti v provozovnách
poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště,
7. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 platnosti nařízení, kterým obec
vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy;
VI. zrušuje bod I/1, druhou odrážku usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211.
VII. stanoví, že účinnost tohoto usnesení nastává jeho vyhlášením.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Částka 35 Sbírka zákonů č. 84 / 2020 Strana 859

85 USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 215
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických
prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších
potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,
sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;
II. nařizuje
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu
nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. písm. a)
až i),
Strana 860 Sbírka zákonů č. 85 / 2020 Částka 35
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
III. doporučuje
a) zaměstnavatelům
1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě
bydliště,
2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní
smlouvě,
3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry
(např. při nákupu),
c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých
provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);
IV. zrušuje
1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři,
starostové
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Částka 35 Sbírka zákonů č. 85 / 2020 Strana 861

86 USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 216
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c)
krizového zákona.
Vláda
zakazuje
s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání
podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
pozdějších předpisů, čerpání dovolené po dobu nouzového stavu.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 862 Sbírka zákonů č. 86 / 2020 Částka 35

87 USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 217
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona:
Vláda
s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť
zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:
1. omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně
zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném
rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní
agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních
zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),
2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních
řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení
kontaktů se provede zejména takto:
a) omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, které nespadají pod vymezení podle bodu I/1
tohoto usnesení, pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,
b) nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech,
kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci,
c) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, jsou-
-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření zabraňujících přímému
kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,
3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném
dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních
deskách,
4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných
na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu,
5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost
orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).
Částka 35 Sbírka zákonů č. 87 / 2020 Strana 863
Provedou:
členové vlády
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři,
starostové
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 864 Sbírka zákonů č. 87 / 2020 Částka 35

88 USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 218
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda
I. odkládá z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky hlasování v doplňovacích volbách
do Senátu Parlamentu České republiky vyhlášených ve volebním obvodu č. 32 rozhodnutím prezidenta
republiky č. 23/2020 Sb., o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky;
II. hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky vyhlášených ve volebním
obvodu č. 32 ve dnech 27. a 28. března 2020 a 3. a 4. dubna 2020 se neuskuteční. Pro počítání lhůt podle
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které neproběhly do 15. března 2020, budou rozhodné nové dny
konání voleb stanovené prezidentem republiky.
Provede:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Částka 35 Sbírka zákonů č. 88 / 2020 Strana 865

89 USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 219
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2
písm. e) krizového zákona
Vláda
nařizuje
1. s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech,
kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem
obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči
o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní
policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil
anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez
ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,
2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 15 dětech,
3. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu
v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1,
4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
o přijatých opatřeních v tomto směru,
5. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou
potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání
péče o děti ve věku od 3 do 10 let.
Provedou:
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
určená škola nebo školské zařízení,
zřizovatelé určených škol a školských zařízení,
starostové obcí s rozšířenou působností.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 866 Sbírka zákonů č. 89 / 2020 Částka 35
90 USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 220
k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového
zákona
Vláda
ukládá
1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů
ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-
-19 na území České republiky pracovní povinnost žákům a studentům
– pátého a šestého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských
fakultách veřejných vysokých škol;
– posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů vzdělání připravující na
profesi:
• všeobecná sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu všeobecných sester nebo
v oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných školách,
• dětská sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu dětských sester nebo oboru
vzdělání diplomovaná dětská sestra na vyšších odborných školách,
• zdravotnický záchranář, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu zdravotnických záchranářů,
nebo oboru vzdělání diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších odborných školách,
• asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu
asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví,
• praktická sestra, a to v oboru vzdělání praktická sestra a zdravotnický asistent na střední škole,
2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky osoby uvedené v bodu 4 v procesu zajišťování poskytování
péče podle bodu 1,
3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ministerstvu zdravotnictví
a osobám uvedeným v bodu 4,
4. všem orgánům ochrany veřejného zdraví, všem poskytovatelům zdravotnické záchranné služby a poskytovatelům
zdravotních služeb uvedených v příloze k tomuto usnesení využívat na svém území pracovní
povinnost osob uvedených v bodu 1 a informovat Ministerstvo zdravotnictví o přijatých opatřeních
v tomto směru.
Částka 35 Sbírka zákonů č. 90 / 2020 Strana 867
Provedou:
ministři zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
ředitelé osob uvedených v bodu 4
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
sb0035-2020.pdf