Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Změny v dávkách pěstounské péče

Změny v dávkách pěstounské péčeZměny v dávkách pěstounské péče – 1. část

Od 1. ledna 2022 dochází v oblasti dávek pěstounské péče k významným změnám, a to na základě novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“), provedené zákonem č. 363/2021 Sb.

Nová právní úprava upravuje dávky pěstounské péče a zároveň přináší dvě nové dávky – zaopatřovací příspěvky. Ty jsou určené mladým dospělým, kteří se osamostatňují a odcházejí z náhradní rodinné péče či ústavních zařízení. Cílem těchto opatření je větší podpora náhradní rodinné péče a mladých dospělých odcházejících z ústavní výchovy.

Nově tedy bude existovat celkem 5 dávek pěstounské péče (Odměna pěstouna, Příspěvek při pěstounské péči, Příspěvek na úhradu potřeb dítěte a dále jednorázový Příspěvek při převzetí dítěte a Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla) a dvě nové dávkyzaopatřovací příspěvky (Zaopatřovací příspěvek opakující se a Zaopatřovací příspěvek jednorázový). 

Dávka pěstounské péče – odměna pěstouna
Tato opakující se dávka se týká všech pěstounů poskytujících dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči. Tedy pečují buď dlouhodobě o dítě, jemuž byli vybráni jako vhodní pěstouni nebo mají dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu. V případě manželů náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. Pěstounská péče končí nejpozději v 18 letech dítěte. Může být také zrušena, a to jen rozhodnutím soudu. Nárok na odměnu pěstouna vzniká v případě zprostředkované pěstounské péče.
Výše odměny pěstouna se odvíjí od násobku minimální mzdy, počtu svěřených dětí a také jejich zdravotního stavu.Pěstounům vyplácí Úřad práce ČR peníze jen po dobu osobní péče o svěřené dítě. Při pobírání odměny pěstouna může její příjemce pracovat. Tato dávka se ale považuje za příjem ze závislé činnosti. Pokud má tedy pěstoun současně i jiného zaměstnavatele, musí počítat s tím, že si bude sám podávat daňové přiznání.  

Dávka pěstounské péče – příspěvek při pěstounské péči
Nárok na tuto opakující se dávku pěstounské péče vzniká v případě nezprostředkované pěstounské péče. Tedy tehdy, pokud o dítě osobně pečuje osoba příbuzná nebo blízká. Například prarodiče, tety, strýcové, zletilí sourozenci apod. Týká se i případů, kdy si pěstoun sám dítě vybere, protože se už navzájem znají, a požádá o jeho svěření do své pěstounské péče, třeba v rámci širší rodiny nebo komunity.
Výše dávky se odvíjí od násobku životního minima jednotlivce v závislosti na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu. Ovlivňuje ji také to, kdo o svěřené dítě nebo děti pečuje. Stanoví se tedy individuálně. V případě prarodičů a praprarodičů je násobek nižší.
Tato dávka nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění a dani z příjmů. Jedná se o klasickou sociální dávku. V praxi to tedy znamená, že pěstoun není z titulu pobírání příspěvku při pěstounské péči zdravotně a sociálně pojištěn. Musí si tyto odvody zajistit jinak, jako zaměstnanec, OSVČ apod.  

Dávka pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Prostřednictvím této opakovaně vyplácené dávky pomáhá stát pěstounům pokrýt výdaje spojené s péčí o dítě. Tedy např. na nákup oblečení, obuvi, osobních potřeb nebo třeba školních pomůcek.
Nárok na dávku má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. U dětí, které jsou svěřeny do pěstounské péče zůstává nárok na dávku zachován i po dosažení zletilosti, nejdéle však do
26 let věku, pokud trvale žijí a podílí se na úhradě svých potřeb s bývalým pěstounem nebo poručníkem. Nárok na tuto dávku mají také děti, o které nemůže pečovat žádný z rodičů ani poručník a soud ho svěřil do osobní péče jiné osobě. Jde tedy o tzv. „svěřenectví“. V tomto případě se výše přiznané dávky sníží o soudem stanovené výživné a případný důchod z důchodového pojištění. Nárok na dávku má dítě v tomto případě maximálně do 18 let věku.
Výše dávky se odvíjí od věku dítěteOvlivňuje ji také případné zdravotní postižení svěřeného dítěte a stupeň jeho závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Jinak řečeno – s vyšším věkem a těžším zdravotním postižením adekvátně roste i měsíční částka. Jestliže dítě pobírá invalidní důchod I. či II. stupně nebo sirotčí důchod, náleží mu příspěvek na úhradu potřeb dítěte, pouze tehdy, pokud důchod nepřevyšuje příspěvek. Úřad práce ČR pak vyplácí rozdíl mezi příspěvkem a důchodem.
Další informace:

Věra Janáková

Odbor sociálních věcí

Městský úřad Dačice

Krajířova 27/I

380 13 Dačice

Tel: 384 401 213

Fax: 384 401 236

e-mail:socialni@dacice.cz

ID datové schránky: s5ebypd

IC:00246476

www.dacice.cz